ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.������������������������������������������������������ ���������.������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(3 ราย)
1 (33%) 2 (67%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(15 ราย)
2 (13%) 12 (80%) 1 (7%)
พ.ศ. 2564
(2 ราย)
0 (0%) 2 (100%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(2 ราย)
1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)