ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.��������������������������������������������� ���������.������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(23 ราย)
17 (74%) 5 (22%) 1 (4%)
พ.ศ. 2563
(11 ราย)
4 (36%) 6 (55%) 1 (9%)
พ.ศ. 2564
(2 ราย)
0 (0%) 2 (100%) 0 (0%)