ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทรายมูล (ตลาด) (09/09/2565)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านทรายมูล หมู่ 14 ขนาด 1000 ลบ.ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 20.86 ม. สูง 3.366 ม (05/08/2565)
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 (26/07/2565)
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยขับเคลื่อนโครงการ "บอกดิน ๓" (06/04/2565)
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี ประจำปี 2564 (12/05/2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทรายมูล เรื่องประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทรายมูล (12/05/2564)
การฝึกชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (19/10/2563)
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (19/10/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ้อมแซมบูรณะทางแบบแอสฟัลต์ ถนนเทศบาล 6 (28/04/2563)
เทศบาลตำบลทรายมูลจัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2562 (30/10/2562)