- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.8 บ้านอุดม ม.13 และบ้านโนนสมบูรณ์กลางหมู่ที่ 18 เส้นหน้าบ้านนายบัวสี สิงหาสิน -หน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (24/06/2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบากใหญ่ ม.16-บ้านโนนรัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (30/10/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบากใหญ่ ม.16-บ้านโนนรัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (30/10/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบากใหญ่ ม.16-บ้านโนนรัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (29/10/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบประปาหมู่บ้าน(เพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงระบบสูบส่งประปาผิวดิน)หมู่ 5 10 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (23/04/2563)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองหินเหนือ ม.15-บ้านเหล่าเชือก ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) (25/12/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ 1 - บ้านโนนรัง หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/09/2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 8 - บ้านทุ่งเจริญ ม.11 (25/03/2562)