ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR2002N (08/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมจัดเข้าแฟ้ม (08/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (08/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (08/08/2562)
สัญญาซื้อรถบรรทุกดีเซล (08/08/2562)
ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา (07/08/2562)
สัญญาก่อส่ร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแทนถึงบ้านนายยวนหมู่ 9 (07/08/2562)
สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพรานอ้นถึงคำหมากดอหมู่13 (07/08/2562)
ประกวดราคซื้อรถบรรทุกดีเชลขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนแบบดับเบิดแคบ (03/04/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (03/04/2562)