ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรานได้ปี63 ระยะที่ 1 วันที่ 1ตุลาคมถึง 31 มีนาคม63 (06/11/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านเหมืองบ่า งวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2562 (06/11/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดโพธิ์ศิลา งวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2562 (06/11/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอาฮวนงวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 (06/11/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูงงวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 (06/11/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 15รายการ (06/11/2562)
จ้างเหมาเดินสายเชื่อมสัญญาอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้งระบบกล่องรับสัญญา (08/08/2562)
จ้างเหมาอาหารโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี2562 (08/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพ่นยุง (08/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon (08/08/2562)