กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีต (30/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุง ห้องน้ำ อาคารสำนักงาน (01/08/2562)