ประกาศ ก.ก.ถ.
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21/03/2562)
แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน (21/03/2562)
แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของ อบจ. เทศบาลและ อบต. (21/03/2562)
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ (21/03/2562)
หลักเกณฑ์การอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2552 (21/03/2562)