สัญญาอื่นๆ
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินการสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นไปตามความในมาตรา 7 วงเล็บ 1 วงเล็บ 2 และวงเล็บ 3 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ 2540 ที่จะให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนราชการของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์อันนำมาซึ่งข้อเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนำไปใช้เพื่อแสดงความเห็นหรือรักษาสิทธิ์ต่างๆที่พึงมีพึงได้เทศบาลเมืองกันทรลักษ์เห็นเป็นการสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานภายในสังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
การเรียกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสาร วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเพื่อประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและในการขอข้อมูลข่าวสารนี้ต้องไม่เป็นการ เปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่นหรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและเป็นไปตามบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากผู้ขอรับการบริการ
... อ่านทั้งหมด