ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สู่มาตรฐานตลาดน่าซื้อ บ้านเจริญมาศ หมู่ที่ 9 ต.ลำปลายมาศ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สู่มาตรฐานตลาดน่าซื้อ บ้านเจริญมาศ หมู่ที่ 9 ต.ลำปลายมาศ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศสู่มาตรฐานตลาดน่าซื้อ บ้านเจริญมาศ หมู่ 9 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศสู่มาตรฐานตลาดน่าซื้อ บ้านเจริญมาศ หมู่ 9 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายทางวงเวียนหอพระ ถึงห้วยตรงข้าม ธ.ก.ส.บ้านเจริญมาศ ม.9 บ้านลำปลายมาศ ม.1 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายทางวงเวียนหอพระ ถึงห้วยตรงข้าม ธ.ก.ส.บ้านเจริญมาศ ม.9 บ้านลำปลายมาศ ม.1 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันตลิ่ง บ้านพัฒนา หมู่ 7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันตลิ่ง บ้านพัฒนา หมู่ 7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากหน้าวัดป่าสมณวัตร ถึงหน้าวัดกะทิง ม.1 ต.หินโคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากหน้าวัดป่าสมณวัตร ถึงหน้าวัดกะทิง ม.1 ต.หินโคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสามแยกเรือนไทย ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 บ้านประชาสรรค์ ม.6 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสามแยกเรือนไทย ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 บ้านประชาสรรค์ ม.6 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนแยกไปทางบ้านบุตาวงษ์ บ้านหนองมันปลา ม.3 ต.หนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนแยกไปทางบ้านบุตาวงษ์ บ้านหนองมันปลา ม.3 ต.หนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแสง หมู่ 3 ตำบลลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแสง หมู่ 3 ตำบลลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางคิวรถบุญเยี่ยม หมู่ 1 ตำบลลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางคิวรถบุญเยี่ยม หมู่ 1 ตำบลลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยแสงสวัสดิ์ บ้านหนองตราด หมู่ 5 ตำบลหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยแสงสวัสดิ์ บ้านหนองตราด หมู่ 5 ตำบลหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านเรือนไทย บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 6 ถึงสุดเขตทางหลวงเทศบาลบ้านผักกาดหญ้า หมู่ 4 ต.ลำปลายมาศ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านเรือนไทย บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 6 ถึงสุดเขตทางหลวงเทศบาลบ้านผักกาดหญ้า หมู่ 4 ต.ลำปลายมาศ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางจากศาลตาปู่ถึงทางหลวงแผ่นดินสายลำปลายมาศ-ชุมพวง (วางท่อฝั่งขวามือ) บ้านหนองคู หมูที่ 2 ต.หนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางจากศาลตาปู่ถึงทางหลวงแผ่นดินสายลำปลายมาศ-ชุมพวง (วางท่อฝั่งขวามือ) บ้านหนองคู หมูที่ 2 ต.หนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางซอยข้างโรงพยาบาล (ฝั่งโรงพยาบาลลำปลายมาศ) บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางซอยข้างโรงพยาบาล (ฝั่งโรงพยาบาลลำปลายมาศ) บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายทางจากสหกรณ์หมู่บ้าน ถึงลำห้วยปูน บ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ต.หินโคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายทางจากสหกรณ์หมู่บ้าน ถึงลำห้วยปูน บ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ต.หินโคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับฟรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจากทางข้ามทางรถไฟฝั่งทิศตะวันตกพื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ต.ลำปลายมาศถึงกลางบ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ต.หินโคน วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับฟรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจากทางข้ามทางรถไฟฝั่งทิศตะวันตกพื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ต.ลำปลายมาศถึงกลางบ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ต.หินโคน ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งฝ้าเพดานเหล็กรีดลอน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งฝ้าเพดานเหล็กรีดลอน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงสามแยกมุมที่ว่าการอำเภอ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงสามแยกมุมที่ว่าการอำเภอ ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพูนทรัพย์ 2 จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงหมู่บ้านดอกไม้ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพูนทรัพย์ 2 จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงหมู่บ้านดอกไม้ ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนรอบตลาดสดเทศบาล บ้านเจริญมาศ หมู่ 9 ตำบลลำปลายมาศ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนรอบตลาดสดเทศบาล บ้านเจริญมาศ หมู่ 9 ตำบลลำปลายมาศ ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางสี่แยกศาลา SML บ้านหนองมันปลา หมู่ 11 ต.หนองคู วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางสี่แยกศาลา SML บ้านหนองมันปลา หมู่ 11 ต.หนองคู ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากสามแยกบ้านเฮียฮิม บ้านสวนใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.ลำปลายมาศ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากสามแยกบ้านเฮียฮิม บ้านสวนใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.ลำปลายมาศ ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้ามทางรถไฟฝั่งทิศตะวันตก พื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ 3 ต.ลำปลายมาศ ถึงสะพานข้ามลำน้ำมาศ สุดเขตติดต่อ อบต.หินโคน ช่วงดำเนินการจจากกลางบ้านกะทิง หมู่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้ามทางรถไฟฝั่งทิศตะวันตก พื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ 3 ต.ลำปลายมาศ ถึงสะพานข้ามลำน้ำมาศ สุดเขตติดต่อ อบต.หินโคน ช่วงดำเนินการจจากกลางบ้านกะทิง หมู่ 1 ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากหมู่บ้านเคหะ ผ่านวัดหนองคู ถึงทางหลวงแผ่นดินสายลำปลายมาศ-ชุมพวง ถึงบ้านนายวิทวัส หอยสังข์ บ้านหนองคู หมู่ 2 ต.หนองคู วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากหมู่บ้านเคหะ ผ่านวัดหนองคู ถึงทางหลวงแผ่นดินสายลำปลายมาศ-ชุมพวง ถึงบ้านนายวิทวัส หอยสังข์ บ้านหนองคู หมู่ 2 ต.หนองคู ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากสี่แยกร้านตะวันออก ถึงรพ.สต.บ้านหนองมันปลา (ช่วงแยกรักศรัทธา 1 ถึงสะพานลอดทางรถไฟหนองมันปลา) หมู่ 3 บ้านหนองคู วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากสี่แยกร้านตะวันออก ถึงรพ.สต.บ้านหนองมันปลา (ช่วงแยกรักศรัทธา 1 ถึงสะพานลอดทางรถไฟหนองมันปลา) หมู่ 3 บ้านหนองคู ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโดยรอบวงเวียนหลักกิโลใหญ่ บ้านหนองคูน้อย หมู่ 10 ต.หนองคู วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโดยรอบวงเวียนหลักกิโลใหญ่ บ้านหนองคูน้อย หมู่ 10 ต.หนองคู ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสาไฟถนนส่องสว่างถนนพูนทรัพย์ 3 จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงหมู่บ้านดอกไม้ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสาไฟถนนส่องสว่างถนนพูนทรัพย์ 3 จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ถึงหมู่บ้านดอกไม้ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด