ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคันดินพร้อมท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 14 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 13 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมัน หมู่ที่ 5 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 15 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาก่อสร้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาก่อสร้างเหมาปรับปรงซ่อมแซมห้องน้ำส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 16 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดย การสำรวจภาคสนาม ปรับปรุงแผนที่แม่บท ระยะที่ 2 ปี 2563 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด งวด เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 59 วันทำการ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับใช้กับเครื่อ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซอมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นดับไฟป่า วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างตรวจเช็คและติดตั้งระบบโทศัพท์ภายในสำนักงาน วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายพร้อมติดตั้งระบบวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดจุ 20 ลิตร วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาจัซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฒาปนสถานบ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฒาปนสถานบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวราคา อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฒานสถาน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 และจุดที่ 4 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมเซ็คบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์กู้ชีพ นข 715 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ กจ 3490 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปี 2563 จำนวน 4 ชุด วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุมไร้สาย ไมค์ลอยไร้สาย จำนวน 2 ชุด วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร canon Image RUNNER 3570 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80 6601 จำนวน 2 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2563 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2563 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2563 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับซื้อชุดอุปกรณ์โครงการคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 23 1 63 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างปรับปรุงและติดตั้งโปรแกรมระบบตู้โทรศัพท์ภายใน 23 1 63 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียง เวที 23 1 63 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง 23 1 63 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 23 1 63 ลงแล้ว วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 23 1 63 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจซ่อมเซ็คบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์กู้ชีพ นข 715 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมระบบเครื่องยนต์ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อหมึกพิมพ์ Toner printer HP (M175a) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดิ่ม วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัทำคู่มือเอกสารระกอบการอบรม วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม3 261262 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 15 11 62 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง 11 11 62 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
จ้างซ่อมถนนคันดินเดิม ม 13 ทุ่งนาดง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านเหมืองบ่า งวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดโพธิ์ศิลา งวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอาฮวนงวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูงงวดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารกองช่างเทศบาลตำบลคำอาฮวน วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินตามโครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินเทศบาล วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอบในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวนปี2563ช่วงที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรานได้ปี63 ระยะที่ 1 วันที่ 1ตุลาคมถึง 31 มีนาคม63 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 15รายการ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 15รายการ ... อ่านต่อ
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการบริหารจัดการขยะร่วมใจลดปริมาณขยะและแยกขยะอินทรีย์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
จ้างเหมาเดินสายเชื่อมสัญญาอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้งระบบกล่องรับสัญญา วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR2002N วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมจัดเข้าแฟ้ม วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาอาหารโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี2562 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพ่นยุง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อรถบรรทุกดีเซล วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาก่อส่ร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแทนถึงบ้านนายยวนหมู่ 9 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพรานอ้นถึงคำหมากดอหมู่13 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคซื้อรถบรรทุกดีเชลขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนแบบดับเบิดแคบ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด