ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.8 บ้านอุดม ม.13 และบ้านโนนสมบูรณ์กลางหมู่ที่ 18 เส้นหน้าบ้านนายบัวสี สิงหาสิน -หน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบากใหญ่ ม.16-บ้านโนนรัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด