มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด