พิมพ์  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(เปลี่ยนแปลง) 
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(เพิ่มเติม) 
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
7 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
2 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนโดน 
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
3 ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
4 ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลควนโดน 
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
7 คู่มือสำหรับประชาชน 
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
9 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
10 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
11 แผนการจัดหาพัสดุ:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
13 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
14 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
15วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
16เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
18แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
19แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
20 รายงานความพึงพอใจของผู้มารับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
21 ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2562 
22 ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 
23รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
24 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
25แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 
26แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 
27 ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลควนโดน 
28 ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 
29 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) 
30 ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ(งานรักษาความสะอาด)สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
31 ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างบริการ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนด วัน เวลา ในการประเมินสมรรถนะ(ทดสอบ)และทำสัญญาจ้าง 
32 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างบริการ สังกัดงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนโดน 
33 ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2563