พิมพ์  

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
2 คู่มือประชาชน 
3 คำสั่งกรรมการ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 
2 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มาตรฐานทางจริยธรรม 
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 
3 หลักเกณฑ์การคัดเลือก /สรรหาบุคลากรและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
4 การประเมินผลการปฎิบัติราชการของเทสบาลตำบลชะรัด ครั้งที่ 2 
5 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
6 แผนงาน / โครงการ และงบประมาณประจำปี 
7 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 
8 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
9 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
10 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผนงาน / โครงการ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุง ห้องน้ำ อาคารสำนักงาน 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีต