ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.��������������������������������������������� ���������.������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(12 ราย)
0 (0%) 11 (92%) 1 (8%)
พ.ศ. 2563
(5 ราย)
2 (40%) 3 (60%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(13 ราย)
12 (92%) 1 (8%) 0 (0%)