ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.������������������������������������������������������ ���������.������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(12 ราย)
4 (33%) 7 (58%) 1 (8%)
พ.ศ. 2563
(10 ราย)
7 (70%) 3 (30%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(3 ราย)
1 (33%) 2 (67%) 0 (0%)