ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนการศึกษา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประชุมปรึกษาหารือในการช่วยเหลือประชาชนยากจนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
พิธีส่งมอบบ้านให้ครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมาย มิติความเป็นอยู่ ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Narathiwat Happiness Model : คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมกีฬาอนุบาลสร้างใยสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด