ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมะกรูด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมะกรูด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/6fnfcp - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 *** ให้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายในวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมะกรูด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมะกรูด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/6fnfcp - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ /หัวหน้า ข้าราชการ/ พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง *** ให้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ภายในวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด อ่านต่อ ...
ประกาศเรื่อง การลักลอบใช้น้ำประปาโดยไม่อนุญาต
วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศเรื่อง การลักลอบใช้น้ำประปาโดยไม่อนุญาต อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลตำบลมะกรูด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมะกรูด
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลมะกรูด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมะกรูด ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมะกรูด ดังนี้ ๑. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมะกรูด จำนวน ๓ คน ๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ๒.๒ สถานที่รับสมัคร สำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด ๓. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด ๔. การยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดเทศบาลตำบลมะกรูด พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ๔.๑ ใบสมัคร ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ ๔.๖ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา -๒- ๕. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ๕.๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขต อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (๓) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร (๔) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต ๕.๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ (๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช (๓) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ (๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (๖) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ (๗) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง (๘) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี (๙) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อ่านต่อ ...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ ITAS
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมะกรูด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ ITAS ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/6fnfcp - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2562 *** ให้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมะกรูด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ ITAS ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/6fnfcp - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย นายก/รองนายก/ที่ปรึกษานายก/เสขานุการนายก ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด หัวหน้า-ผู้อำนวยการ พนักงาน พนักงานจ้างเหมาตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้างประจำ *** ให้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด
... อ่านทั้งหมด