ข่าวประชาสัมพันธ์
วันท้องถ่ินไทย
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning day บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร และบริเวณด้านหน้ารั้วกูโบร์บาตู เนื่องในวันท้องถ่ินไทย วันที่ 18 มีนาคม 2562 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด