ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
มอบทุนการศึกษา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ (20/10/2565)
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (19/10/2565)
ประชุมปรึกษาหารือในการช่วยเหลือประชาชนยากจนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต (19/10/2565)
พิธีส่งมอบบ้านให้ครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมาย มิติความเป็นอยู่ ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Narathiwat Happiness Model : คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (12/10/2565)
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมกีฬาอนุบาลสร้างใยสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 (06/10/2565)
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากเหตุการณ์อัคคีภัย(ไฟไหม้) ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ (04/10/2565)
ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนท่าแพรกได้เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 (29/09/2565)
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (28/09/2565)
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกันยายน 2565 พร้อมทั้ง ได้รับรางวัลคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (27/09/2565)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (27/09/2565)