กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองตากใบ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (31/08/2565)
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองตากใบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตากใบ พ.ศ.2565 (31/08/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบางพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ (29/08/2565)
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง บังคับใช้ระเบียบฯว่าด้วยการใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พ.ศ.2565 (24/08/2565)
เทศบัญญัติ เรื่อง การขออนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ติดตั้ง วาง กองวัสดุก่อสร้าง หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง บนทางเท้าหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองตากใบ พ.ศ.2565 (28/04/2565)
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 (28/04/2565)
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2565 (28/04/2565)
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 (28/04/2565)
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 (28/04/2565)
เทศบัญญัติ เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลเมืองตากใบ พ.ศ.2565 (28/04/2565)