ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เทศบาลเมืองตากใบได้จัดแสดงรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การประกวดราคา ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล ทุกท่านสามารถตรวจสอบได้ผ่าน URL ที่ได้ทำการเชื่อมโยงไว้แล้วดังนี้ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด