กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด