กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองตากใบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตากใบ พ.ศ.2565 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองตากใบ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบางพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง บังคับใช้ระเบียบฯว่าด้วยการใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พ.ศ.2565 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติ เรื่อง การขออนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ติดตั้ง วาง กองวัสดุก่อสร้าง หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง บนทางเท้าหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองตากใบ พ.ศ.2565 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2565 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติ เรื่อง จัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลเมืองตากใบ พ.ศ.2565 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติ เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตากใบ เรื่องกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดิน ที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2543 พ.ศ.2565 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด