กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 21 เรื่อง มีเรื่องที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ข้อ 2 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) ข้อ 3 เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อ 7 เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564-2565) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ตามที่ กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการข้อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ ดังนั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงดังกล่าว ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ ... เชื่อมโยง
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบันนังสตา ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด