มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 21 เรื่อง มีเรื่องที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ข้อ 2 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) ข้อ 3 เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อ 7 เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564-2565) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด