นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายมหาดไทย วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นโยบายมหาดไทย
นโยบายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลบันนังสตา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นโยบายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลบันนังสตา (โดยนายอาบีดิง กาจะลากี นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ปีงบประมาณ 2562 ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลบันนังสตา พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลบันนังสตา พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เจตจำนงการบริหารเทศบาลตำบลบันนังสตาด้วยความสุจริต วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เจตจำนงการบริหารเทศบาลตำบลบันนังสตาด้วยความสุจริต ... เชื่อมโยง
นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ ... เชื่อมโยง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด