พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแถลงนโยบาย 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 
3เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
4ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564) 
5ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ภ.4) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) 
6เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
7เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
8แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการกำจัดขยะมูลฝอย 
9แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
10แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
11แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
12แผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2561 
13แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 
14แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 
15แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลปากน้ำ (พ.ศ. 2558 - 2560) 
16แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 
17แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลปากน้ำ (พ.ศ. 2561 - 2564) 
18แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลปากน้ำ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 - 2564) 
19แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (2561-2564) 
20แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) 
21แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงแก้ไข เพื่อเข้าสู่ระบบแท่ง ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) 
22แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 
23แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
24รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2559 (ผ.ด.3) งวดที่ 3 
25รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (ผ.ด.3) งวดที่ 1 
26รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (ผ.ด.3) งวดที่ 2 
27รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพีสดุประจำปี 2560 (ผ.ด.3) งวดที่ 3 
28รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ภ.4) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 
29เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
2การขอต่อใบอนุญาต 
3การขออนุญาต การแจ้ง การพิจารณา (กองช่าง) 
4การจดทะเบียน การชำระภาษี 
5 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
6โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
7งานทะเบียนราษฎร์ 
8ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
9รอบรู้เรื่องเอดส์ 
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2558 
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น (ฉบับืที่ 2) พ.ศ. 2543 
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น (ฉบับืที่ 3) พ.ศ. 2543 
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 
2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 
3 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ภ.4) ประจำปีงบประมาณ 2560 
4 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ภ.4) ประจำปีงบประมาณ 2561 
5 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ภ.4) ประจำปีงบประมาณ 2561 
6 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ภ.4) ประจำปีงบประมาณ 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การจัดการขยะในครัวเรือน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
2 ข้อมูลจำนวนผู้มารับบริการในด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 
3โครงสร้างเทศบาลตำบลปากน้ำ 
4ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ 2559 
5ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ ปี 2560 
6ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
7ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรของเทศบาลตำบลปากน้ำ 
8ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (ภายในเดือนตุลาคม 2560) 
9ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
10ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ภายในเดือนเมษายน 2561) 
11ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
12ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
13ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
14แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 
15รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
16 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
17 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชน 
18วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
19 หลักเหณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
20อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล 
21 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 
22คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ ตาม (4) 
23เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
24แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
25 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรต้องใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน 
26รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารตามประกาศเชิญชวนทั่วไปตาม ม.9 (8) ในแต่ละโครงการ/รายการ 
27รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ จำแนกตามแผนงาน/โครงการของผู้ตรวจสอบภายใน 
28รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (ผ.ด.3) งวดที่ 1 
29รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (ผ.ด.3) งวดที่ 2 
30รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพีสดุประจำปี 2560 (ผ.ด.3) งวดที่ 3 
31 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร (พนักงานเทศบาล) 
32 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร (ลูกจ้างประจำ) 
33 หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
34หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 รวมเป็นระยะเวลา 122 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รวม 122 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 57 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 162 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 87 เที่ยว โดยสิธีเฉพาะเจาะจง 
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-3476 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4332 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 7448 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 4593 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจตเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ของเทศบาลตำบลปากน้ำ ฯ