โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • ผลการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -