ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะ
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
MOU เครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง ชึมชนตำบลศรีบรรพตกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด