ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
๑). บทความเรื่อง ใครบ้างต้องชดใช้ ๒). บทความเรื่อง เคยได้ แล้วไม่ได้ ๓). บทความเรื่อง กลัวเกิดม๊อบ ๔). บทความเรื่อง เสียงดังจังเลย ๕). บทความเรื่อง แจ้งจริงไหม อ่านต่อ ...
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง ๑๐/๒๕๖๓ จำนวน ๕ เรื่อง คือ
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
๑). รัฐออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ๒). ไวรัสโคโรน่า (COVID - 2019) ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งลดการแพร่เชื้อ ๓). แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า - ออกในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ๔). ตอบตรง ๙ ข้อสงสัย โควิด - ๑๙ (COVID - 2019) ๕). ธอส. ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - ๑๙ ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ ๔ เดือน ๖). ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายสงสัยสามารถขอรับการโรคโควิด - ๑๙ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อ่านต่อ ...
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ จำนวน ๕ เรื่อง คือ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
๑). มท. อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย มาตรฐานสาธารณสุข ๕๐ ล้านชิ้น ๒). รัฐวางมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 ๓). รัฐบาลวางแนวทางการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน ๔). ปภ. ผนึกกำลัง ๙ จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ - แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น ๕). หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ บทความ
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
๑). บทความเรื่อง บ้านจะพังไหมหนอ ๒). บทความเรื่อง เป็นคดีกันอยู่ ๓). บทความเรื่อง ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ ๔). บทความเรื่อง ตาวิเศษ ๕). บทความเรื่อง แบนทำไม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ จำนวน ๕ เรื่อง คือ
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
๑). มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ลดผู้เสพปราบปรามผู้จำหน่าย ๒). กรมอนามัยคุมเข้ม ๓ ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาดด่านแรกสกัดเชื้อโรค ๓). ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ๔). หน้ากากอนามัยใส่อย่างไรให้ถูกต้อง ๕). ผู้ประกันตนอุ่นใจ "รักษาได้ตามสิทธิ" แม้ในภาวะวิกฤติโรคระบาด อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด