008 ข้อบังคับ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2549 (19/06/2562)
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2544 (19/06/2562)
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2549 (19/06/2562)
เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2549 (19/06/2562)
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2549 (19/06/2562)
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2543 (19/06/2562)