สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561 (21/06/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 (21/06/2562)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (21/06/2562)
ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (20/03/2562)