อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด