พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การตีความ 
2ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เสาไห้ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ทต.เสาไห้ 
2 แผนยุทธศาสตร์ ทต.เสาไห้ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556) ทต.เสาไห้ 
2งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ทต.เสาไห้ 
3แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ทต.เสาไห้ 
4งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ทต.เสาไห้ 
5รายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ทต.เสาไห้ 
6งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ทต.เสาไห้ 
7งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ทต.เสาไห้ 
8รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทต.เสาไห้ 
9เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต.เสาไห้ 
10รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.เสาไห้ 
11แผนการจัดหาพัสุด/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เสาไห้ 
12แผนการดำเนินงาน ทต.เสาไห้ 
13แผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.เสาไห้ 
14แผนอัตรากำลัง ทต.เสาไห้ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ทต.เสาไห้ 
2คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ทต.เสาไห้ 
3 คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง แก้ไข(เพิ่มเติม) การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(ครั้งที่ 1) ทต.เสาไห้ 
4คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนจ.ตามภารกิจ พนจ.ทั่วไป กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต.เสาไห้ 
5คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต.เสาไห้ 
6คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต.เสาไห้ 
7คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง มอบหมายการบริหารราชการและมอบหมายงานของเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต.เสาไห้ 
8คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง มอบหมายงานในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต.เสาไห้ 
9คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง มอบหมายงานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต.เสาไห้ 
10คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสาไห้ ทต.เสาไห้ 
11คำสั่งเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ทต.เสาไห้ 
12คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทต.เสาไห้ 
13คู่มือสำหรับประชาชด้านงานสาธารณสุข ทต.เสาไห้ 
14คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานคลัง ทต.เสาไห้ 
15คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานช่าง ทต.เสาไห้ 
16คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานทะเบียนพาณิชย์ ทต.เสาไห้ 
17คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานทะเบียนราชฎร์ ทต.เสาไห้ 
18คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานบุคคล ทต.เสาไห้ 
19คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานพัฒนาชุมชน ทต.เสาไห้ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2561 (นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๓) ทต.เสาไห้ 
2ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2561 (นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๘) ทต.เสาไห้ 
3ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2561 (นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๒) ทต.เสาไห้ 
4ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2561 (นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๑) ทต.เสาไห้ 
5ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2561 (นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๕) ทต.เสาไห้ 
6ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562 (นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕) ทต.เสาไห้ 
7ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562 (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๙) ทต.เสาไห้ 
8ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน มกราคม ปี 2562 (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔) ทต.เสาไห้ 
9ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน มกราคม ปี 2562 (นร ๐๕๐๕/ว ๒๙) ทต.เสาไห้ 
10ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน มกราคม ปี 2562 (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙) ทต.เสาไห้ 
11ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน มกราคม ปี 2562 (นร ๐๕๐๕/ว ๔๘) ทต.เสาไห้ 
12ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2562 (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๓) ทต.เสาไห้ 
13ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2562 (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๔) ทต.เสาไห้ 
14ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2562 (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๓)  ทต.เสาไห้ 
15ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน มีนาคม ปี 2562 (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๗) ทต.เสาไห้ 
16ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือน เมษายน ปี 2562 (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๔) ทต.เสาไห้ 
17ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ทต.เสาไห้ 
18ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทต.เสาไห้ 
19ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ทต.เสาไห้ 
20ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ทต.เสาไห้ 
21ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ทต.เสาไห้ 
22ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทต.เสาไห้ 
23มติคณะรัฐมนตรี ทต.เสาไห้ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคา ทต.เสาไห้ 
2ประกาศเทศบาล ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.เสาไห้ 
3ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ 3 ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.เสาไห้ 
4ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ทต.เสาไห้ 
5ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระสยาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.เสาไห้ 
6ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ 3 ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา ต.เสาไห้ ทต.เสาไห้ 
7ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ 3 ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา ต.เสาไห้ ทต.เสาไห้ 
8ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ ทต.เสาไห้ 
9ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระสยาม หมู่ที่ 1 ทต.เสาไห้ 
10ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ 3 ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.เสาไห้ 
11ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.เสาไห้ 
12ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 คัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.เสาไห้ 
13ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.เสาไห้ 
14ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.เสาไห้ 
15ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 6 ทต.เสาไห้ 
16ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนพระสยาม หมู่ที่ 1 ทต.เสาไห้ 
17ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาฯ เทศบาลตำบลเสาไห้ ม. 3 ทต.เสาไห้ 
18ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาฯ เทศบาลตำบลเสาไห้ ม. 3 ทต.เสาไห้ 
19ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ 3 ทต.เสาไห้ 
20ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ 3 ทต.เสาไห้ 
21รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ทต.เสาไห้ 
22รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.เสาไห้ 
23รายงานสรุปผลการประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บริเวณหลังวัดสูง ม.6 ทต.เสาไห้ 
24ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง EGP ทต.เสาไห้ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เสาไห้ 
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561 ทต.เสาไห้ 
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 ทต.เสาไห้ 
4สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ทต.เสาไห้ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์สัตว์และแมลงนำโรค ทต.เสาไห้ 
2การจัดสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในครัวเรือน ทต.เสาไห้ 
3กิจกรรมให้ความรู้ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทต.เสาไห้ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.เสาไห้ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่บริเวณคลองพระสยาม หมู่ที่ 1 ทต.เสาไห้ 
2กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.เสาไห้ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่บริเวณถนนซอยด้านขางปั้มน้ำมัน ปตท.เสาไห้ หมู่ที่ 2 ทต.เสาไห้ 
3การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 ทต.เสาไห้ 
4การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 
5คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทต.เสาไห้ 
6 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา ทต.เสาไห้ 
7 คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ทต.เสาไห้ 
8คู่มือสำหรับประชาชนด้านการคลัง  ทต.เสาไห้ 
9คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานช่าง ทต.เสาไห้ 
10คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานทะเบียนพาณิชย์ ทต.เสาไห้ 
11คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร ทต.เสาไห้ 
12คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานบุคคล ทต.เสาไห้ 
13คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานพัฒนาชุมชน ทต.เสาไห้ 
14คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานสาธารณสุข ทต.เสาไห้ 
15โครงสร้าง ทต.เสาไห้ 
16เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ทต.เสาไห้ 
17ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ทต.เสาไห้ 
18ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ทต.เสาไห้ 
19ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ทต.เสาไห้ 
20ประกาศเทศบาล ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.เสาไห้ 
21ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ 3 ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.เสาไห้ 
22ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ทต.เสาไห้ 
23ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระสยาม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.เสาไห้ 
24ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ 3 ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา ต.เสาไห้ ทต.เสาไห้ 
25ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ 3 ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา ต.เสาไห้ ทต.เสาไห้ 
26ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ ทต.เสาไห้ 
27ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระสยาม หมู่ที่ 1 ทต.เสาไห้ 
28ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ 3 ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.เสาไห้ 
29ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.เสาไห้ 
30ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 คัน แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.เสาไห้ 
31ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.เสาไห้ 
32ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.เสาไห้ 
33ประกาศแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2561 ทต.เสาไห้ 
34ประกาศแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2562 ทต.เสาไห้ 
35ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 6 ทต.เสาไห้ 
36ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนพระสยาม หมู่ที่ 1 ทต.เสาไห้ 
37ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560 ทต.เสาไห้ 
38ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ทต.เสาไห้ 
39ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ทต.เสาไห้ 
40แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2561 ทต.เสาไห้ 
41แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2562 ทต.เสาไห้ 
42แผนดำเนินงานปี พ.ศ.2560 ทต.เสาไห้ 
43แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ทต.เสาไห้ 
44แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 ทต.เสาไห้ 
45พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทต.เสาไห้ 
46พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทต.เสาไห้ 
47ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ทต.เสาไห้ 
48ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาฯ เทศบาลตำบลเสาไห้ ม. 3 ทต.เสาไห้ 
49ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาฯ เทศบาลตำบลเสาไห้ ม. 3 ทต.เสาไห้ 
50ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ 3 ทต.เสาไห้ 
51ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ 3 ทต.เสาไห้ 
52รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ทต.เสาไห้ 
53รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ทต.เสาไห้ 
54รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.เสาไห้ 
55วิสัยทัศน์และพันธกิจ ทต.เสาไห้ 
56สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561 ทต.เสาไห้ 
57สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 ทต.เสาไห้ 
58สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ทต.เสาไห้ 
59หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ 
60อำนาจหน้าที่ ทต.เสาไห้ 
61คู่มือการจัดทำงบประมาณ ทต.เสาไห้ 
62คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ ทต.เสาไห้ 
63คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ทต.เสาไห้ 
64คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทต.เสาไห้ 
65คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทต.เสาไห้ 
66ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ทต.เสาไห้ 
67ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 24 เม.ย.61 ทต.เสาไห้ 
68ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 25 ต.ค.60 ทต.เสาไห้ 
69ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหนง ช่างเครืองกำเนิดไฟฟ้า 6 พ.ย.61 ทต.เสาไห้ 
70ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.เสาไห้ 
71ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 ก.ค.61 ทต.เสาไห้ 
72ประกาศรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง/ชง. 6 มิ.ย.62 ทต.เสาไห้ 
73ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 16 พ.ค.62 ทต.เสาไห้ 
74ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 25 พ.ค.61 ทต.เสาไห้ 
75ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 9 ส.ค.61 ทต.เสาไห้ 
76ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 23 พ.ย.61 ทต.เสาไห้ 
77ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสาไห้ ทต.เสาไห้ 
78ประชาสัมพันธ์รับโอน พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา ทต.เสาไห้ 
79รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ทต.เสาไห้ 
80การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 ทต.เสาไห้ 
81การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ทต.เสาไห้ 
82การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ทต.เสาไห้ 
83การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) ทต.เสาไห้ 
84การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ทต.เสาไห้ 
85การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ทต.เสาไห้ 
86การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) ทต.เสาไห้ 
87การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทต.เสาไห้ 
88แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ทต.เสาไห้ 
89ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560(ครั้งที่2) ทต.เสาไห้ 
90ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ทต.เสาไห้ 
91ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ทต.เสาไห้ 
92ประกาศแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2561 ทต.เสาไห้ 
93ประกาศแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2562 ทต.เสาไห้ 
94ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) ทต.เสาไห้ 
95แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 ทต.เสาไห้ 
96แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 ทต.เสาไห้ 
97รายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ทต.เสาไห้ 
98หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทต.เสาไห้ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ทต.เสาไห้ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ทต.เสาไห้ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เสาไห้