พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) ทต.เสาไห้ 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  ทต.เสาไห้ 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ทต.เสาไห้ 
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทต.เสาไห้ 
3เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2549 ทต.เสาไห้ 
4เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2544 ทต.เสาไห้ 
5เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2549 ทต.เสาไห้ 
6เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2549 ทต.เสาไห้ 
7เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2549 ทต.เสาไห้ 
8เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2543 ทต.เสาไห้ 
9การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ทต.เสาไห้ 
10การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ทต.เสาไห้ 
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ทต.เสาไห้ 
12สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑) วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทต.เสาไห้ 
13คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2559 ทต.เสาไห้ 
14คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2559 ทต.เสาไห้ 
15คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 13/2559 ทต.เสาไห้ 
16คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 15/2559 ทต.เสาไห้ 
17คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 16/2559 ทต.เสาไห้ 
18คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2559 ทต.เสาไห้ 
19คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 27/2559 ทต.เสาไห้ 
20คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 28/2559 ทต.เสาไห้ 
21คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 34/2558 ทต.เสาไห้ 
22คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2559 ทต.เสาไห้ 
23คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 4/2558 ทต.เสาไห้ 
24ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2557 ทต.เสาไห้ 
25ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2557 ทต.เสาไห้ 
26ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 46/2557 ทต.เสาไห้ 
27ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 52/2557 ทต.เสาไห้ 
28ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57/2557 ทต.เสาไห้ 
29ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ทต.เสาไห้ 
30ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ทต.เสาไห้ 
31ประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก ทต.เสาไห้ 
32ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ทต.เสาไห้ 
33พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ทต.เสาไห้ 
34พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทต.เสาไห้ 
35พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ทต.เสาไห้ 
36พระราชบัญญัติเลือกตั้งสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ทต.เสาไห้ 
37ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทต.เสาไห้ 
38ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ทต.เสาไห้ 
39ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ทต.เสาไห้ 
40ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ทต.เสาไห้ 
41ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ทต.เสาไห้ 
42มท 0201.2/ว3673 ลว.19 มิ.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทต.เสาไห้ 
43มติคณะรัฐมนตรี ทต.เสาไห้ 
44ประกาศเทศบาลตำบลเไส่ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเสาไห้ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเสาไห้ พ.ศ. 2564 ทต.เสาไห้ 
45ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาไห้ ทต.เสาไห้