ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์คัดกรองวัณโรค
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
กิจกรรมรณรงค์คัดกรองวัณโรค ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจเอซเรย์ปอด โดยรถโมบายเอกซเรย์เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 15-18 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในวันที่ 4 มกราคม 2562
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/w4nbv6
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด