ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ประกาศนายทะเบียน เรื่องการขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563
กระทรวงมหาดไทยได้ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะปี 2563
งดเว้น การแสดงตัวคนพิการ และผู้สูงอายุ
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
ในเดือนกันยายน 2563 นี้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ไม่ต้องมาแสดงตน ยืนยันชื่อ และหมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสามัครบริบาลท้องถิ่น
... อ่านทั้งหมด