ข่าวประชาสัมพันธ์
"โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด"
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสามชุก เปิดรับลงทะเบียน "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" 600 บาทต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสามชุก ในวันและเวลาราชการ โทร.035-571232, 035-571067 ต่อ 123 เชื่อมโยง ...
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำนักงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
... อ่านทั้งหมด