ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประชาสัมพันธ์ประกาศนายทะเบียน เรื่องการขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (11/09/2563)
ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 (11/09/2563)
ประชาสัมพันธ์เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (08/09/2563)
งดเว้น การแสดงตัวคนพิการ และผู้สูงอายุ (01/09/2563)
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (07/08/2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (27/03/2562)