- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ บริเวณถนนชุมชนข้างวัดพัฒนาเชื่อมถนนชุมชนกลางบ้านหมู่ที่ 2 สามแยกบ้านนายประเวทย์ จึงสมานญาติ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/03/2564)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/01/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด พร้อมงานเสริมปากบ่อพัก บริเวณสามแยกบ้านนางสำลี ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม (20/08/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู เปิด-ปิด และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม (ชุมชนข้างวัดพัฒนา) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (08/07/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณสามแยกบ้าน ดร.สนั่น อินทรประเสริฐ ถึงบริเวณสวนมะม่วงของน.ส.จุทามาศ บุญจอง (ชุมชนคลองน้ำใส) ม.2 (14/02/2562)
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 13 รายการ (21/11/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ บริเวณซอยเสมาธรรมจักร 2 เชื่อมเสมาธรรมจักร 4 ชุมชนทุ่งแผ่นดินทองตำบลดอนยายหอม ฯลฯ (14/11/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนซอยศูนย์ป้องกันฯ ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม (19/09/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ฯลฯ บริเวณซอยเสมาธรรมจักร 2 แยกบ้านนายชุน ขาวชม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/07/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ฯลฯ บริเวณริมคลองหลังวัดดอนยายหอม ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2561)