ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ Solar Cell) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด