ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ บริเวณถนนชุมชนข้างวัดพัฒนาเชื่อมถนนชุมชนกลางบ้านหมู่ที่ 2 สามแยกบ้านนายประเวทย์ จึงสมานญาติ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด พร้อมงานเสริมปากบ่อพัก บริเวณสามแยกบ้านนางสำลี ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตู เปิด-ปิด และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม (ชุมชนข้างวัดพัฒนา) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณสามแยกบ้าน ดร.สนั่น อินทรประเสริฐ ถึงบริเวณสวนมะม่วงของน.ส.จุทามาศ บุญจอง (ชุมชนคลองน้ำใส) ม.2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 13 รายการ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ บริเวณซอยเสมาธรรมจักร 2 เชื่อมเสมาธรรมจักร 4 ชุมชนทุ่งแผ่นดินทองตำบลดอนยายหอม ฯลฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนซอยศูนย์ป้องกันฯ ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ฯลฯ บริเวณซอยเสมาธรรมจักร 2 แยกบ้านนายชุน ขาวชม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ฯลฯ บริเวณริมคลองหลังวัดดอนยายหอม ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด