ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด พร้อมงานเสริมปากบ่อพัก บริเวณสามแยกบ้านนางสำลี ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด