ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ บริเวณถนนชุมชนข้างวัดพัฒนาเชื่อมถนนชุมชนกลางบ้านหมู่ที่ 2 สามแยกบ้านนายประเวทย์ จึงสมานญาติ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนยายหอมกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด