กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประการศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กชุมชนตลาดสด สายบ้านหมอเปี๊ยกเชื่อมต่อถนนทางหลวงสาย 3011 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อฯ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด