กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
การเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลนายางเป็น "เทศบาลตำบลนายาง" วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนายาง เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก สุขาภิบาลนายางเป็น "เทศบาลตำบลนายาง" โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยมีนางสาวนิตยา พรสมบูรณ์ศิริ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นคนแรก ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด