มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านไร่ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด