มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
แนวทางปฏิบัติกรณีมีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพ.ร.บ.หรือร่างพ.ร.ป. ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว มีข้อความขัดหรือแย้งหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกรณีมีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายฯ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทำขึ้นและให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ... อ่านต่อ
การปรับปรุงมติครม.เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐฯ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด