สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-
... อ่านทั้งหมด